KÖPVILLKOR

Standard leveransvillkor för köp hos Hemklimat.se som tillhör den norska butiken Bedre Inneklima AS.

INTRODUKTION

Detta köp regleras av nedanstående standardförsäljningsvillkor för konsumentköp av varor över Internet. Konsumentköp över internet regleras i huvudsak av avtalslagen, konsumentköplagen, marknadsföringslagen, ångerrättslagen och e-handelslagen och dessa lagar ger konsumenten omistliga rättigheter. Lagarna finns på www.lovdata.no. Villkoren i detta avtal ska inte förstås som någon begränsning av de lagstadgade rättigheterna, utan anger parternas viktigaste rättigheter och skyldigheter för handeln.

Försäljningsvillkoren har utarbetats och rekommenderats av Konsumentombudsmannen.

1. AVTALET

Avtalet består av dessa försäljningsvillkor, information som lämnas i beställningslösningen och eventuella separat överenskomna villkor. Vid eventuell konflikt mellan uppgifterna har vad som är särskilt överenskommet mellan parterna företräde, så länge det inte strider mot tvingande lagstiftning.

Avtalet kommer också att kompletteras med relevanta lagbestämmelser som reglerar köp av varor mellan näringsidkare och konsumenter.

2. PARTERNA

Säljare är Bedre Inneklima AS, men kontaktuppgifterna är enligt ovan, och benämns i det följande som säljare/säljare.

Köparen är den konsument som gör beställningen och benämns i det följande köparen/köparen.

3. PRIS

Det angivna priset för varorna och tjänsterna är det totala priset som köparen ska betala. Detta pris inkluderar alla skatter och extra kostnader. Merkostnader som säljaren inte har informerat om innan köpet ska inte stå för köparen.

4. SLUTANDE AV AVTAL

Avtalet är bindande för båda parter när köparen har skickat sin beställning till säljaren.

Avtalet är dock inte bindande om det har förekommit ett skriv- eller skrivfel i erbjudandet från säljaren i beställningslösningen i nätbutiken eller i köparens beställning och motparten insett eller borde ha insett att ett sådant fel förelåg.

5. BETALNING

Säljaren kan kräva betalning för varan från det att den skickats från säljaren till köparen.

Om köparen använder kredit- eller betalkort för betalning kan säljaren reservera köpeskillingen på kortet vid beställning. Kortet debiteras samma dag som varan skickas.

Vid betalning med faktura utfärdas fakturan till köparen när varan skickas. Betalningsfristen framgår av fakturan och är minst 14 dagar från mottagandet.

Köpare under 18 år kan inte betala med efterföljande faktura.

Återkommande betalning med abonnemang

Vi erbjuder kunder att köpa produkter med återkommande betalning som en prenumerationslösning. Ett sådant abonnemang är ett ömsesidigt avtal mellan dig som kund och Bedre Inneklima AS om att ha kontinuerlig leverans av önskad produkt under önskad tidsperiod. Prenumerationslösning förenklar arbetet med att köpa filter, och påminner dig om när filtret ska bytas enligt tillverkarens rekommendation.

Som prenumerationskund dras du automatiskt av det avtalade beloppet varje gång beställningen skickas till dig. Vi erbjuder betalning för prenumerationer genom Vipps eller Klarna. Om pengarna inte går att ta ut får du ett automatiskt genererat e-postmeddelande om att ditt abonnemang saknar betalning. Om du ändå vill ha ett abonnemang kan du förnya tjänsten eller beställa igen.

Prenumerationer levereras utan uppsägningstid och kan sägas upp utan extra kostnad. Som kund kan du själv ändra och avsluta prenumerationen när detta önskas, antingen genom att kontakta Bedre Inneklima AS eller logga in på dina sidor i webbutiken. Här hittar du information om alla aktiva och tidigare abonnemang, samt möjligheten att säga upp tjänsten du inte vill ha.

Prenumerationspriset anpassas efter ordinarie butikspris.

6. LEVERANS

Leverans har skett när köparen, eller dennes ombud, övertagit varan.

Om ingen leveranstid anges i beställningslösningen ska säljaren leverera varan till köparen utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar efter beställning från kund. Varan ska levereras till köparen, om inte annat särskilt avtalats mellan parterna.

7. RISK FÖR VAROR

Risken för varan övergår till köparen när denne eller dennes ombud har fått varan levererad enligt punkt 6.

8. ÅNGERRÄTT

Om inte avtalet är undantaget från ångerrätt kan köparen häva köpet av varan enligt ångerrättslagen.

Köparen ska meddela säljaren om utnyttjande av ångerrätten inom 14 dagar från det att tidsfristen börjat löpa. Deadline inkluderar alla kalenderdagar. Om tidsfristen går ut på en lördag, helgdag eller helgdag förlängs fristen till närmaste vardag.
Ångerfristen anses vara uppfylld om anmälan skickas före periodens utgång. Köparen har bevisbördan för att ångerrätten har utnyttjats och anmälan bör därför göras skriftligen (ångerrättsblankett, e-post eller brev).
Avkylningsperioden börjar löpa

  • Vid köp av enskilda varor löper ångerfristen från dagen efter att varan/varorna har tagits emot.
  • Om ett abonnemang säljs, eller avtalet innebär regelbunden leverans av identiska varor, löper fristen från dagen efter att första försändelsen mottagits.
  • Om köpet består av flera leveranser löper ångerfristen från dagen efter att den sista leveransen mottagits

Vid utnyttjande av ångerrätten ska varan returneras till säljaren utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från det att meddelandet om utnyttjande av ångerrätten lämnats. Köparen står för de direkta kostnaderna för att returnera varan, om inte annat avtalats eller säljaren har underlåtit att ange att köparen ska stå för returkostnaderna. Säljaren kan inte fastställa en avgift för köparens utnyttjande av ångerrätten.

Köparen kan prova eller prova varan på ett korrekt sätt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion utan att ångerrätten går förlorad. Om undersökningen eller provningen av varan går utöver vad som är rimligt och nödvändigt, kan köparen hållas ansvarig för eventuellt minskat värde på varan.

Säljaren är skyldig att utan oskäligt dröjsmål återbetala köpeskillingen till köparen och senast 14 dagar från det att säljaren fått besked om köparens beslut att utöva ångerrätten. Säljaren har rätt att hålla inne betalningen till dess att han mottagit varan från köparen, eller tills köparen har lämnat dokumentation på att varan har skickats tillbaka.

Ångerrätt vid köp av produkter med filter

Om plastpåsen runt filtren har öppnats eller filtren har använts kan dessa produkter inte returneras av hälso- och säkerhetsskäl.
Vid retur av varor där filtrens förpackning är trasig eller filtret har använts återbetalas inte produkten. Om maskiner levereras med filter som har använts kommer ett nytt filter att bytas ut på köparens bekostnad.

Priset på ersättningsfiltret beräknas utifrån produktens enhetspris i webbutiken.

9. FÖRDRÖJNING OCH INTE LEVERANS – KÖPARENS RÄTTIGHETER OCH DEADLINE FÖR RAPPORTERING AV ANSVAR

Om säljaren inte levererar varan eller levererar den för sent enligt överenskommelse mellan parterna, och detta inte beror på köparen eller förhållanden på köparens sida, får köparen enligt reglerna i 5 kap. Konsumentköplagen, hålla inne köpeskillingen, kräva fullgörande, häva avtalet och/eller kräva ersättning av säljaren.

Vid anspråk på uteblivna befogenheter bör underrättelsen vara skriftlig (till exempel e-post) av bevisskäl.

Uppfyllelse

Köparen kan behålla köpet och kräva fullgörande av säljaren. Köparen kan dock inte kräva fullgörande om det finns ett hinder som säljaren inte kan övervinna, eller om fullgörandet kommer att medföra så stor olägenhet eller kostnad för säljaren att det är väsentligt ur proportion mot köparens intresse av att säljaren fullgör. Skulle svårigheterna försvinna inom skälig tid kan köparen ändå kräva fullgörande.

Köparen förlorar sin rätt att kräva fullgörelse om han eller hon väntar oskäligt länge med att framställa kravet.

Elevation

Om säljaren inte levererar varan vid leveranstillfället ska köparen uppmana säljaren att leverera inom skälig ytterligare tidsfrist för fullgörande. Om säljaren inte levererar varan inom tilläggsfristen kan köparen häva köpet.

Köparen kan dock häva köpet omedelbart om säljaren vägrar att leverera varan. Detsamma gäller om leverans till avtalad tidpunkt var avgörande för avtalets ingående, eller om köparen har meddelat säljaren att leveranstidpunkten är avgörande.

Om saken levereras efter den tilläggsfrist som konsumenten har satt eller efter den leveranstidpunkt som varit avgörande för avtalets ingående, ska hävningsanspråk göras inom skälig tid efter det att köparen fick kännedom om leveransen.

Ersättning

Köparen kan kräva ersättning för en mindre skada till följd av förseningen. Detta gäller dock inte om säljaren styrker att förseningen beror på ett hinder utanför säljarens kontroll som inte skäligen hade kunnat beaktas vid avtalets ingående, undvikas eller övervinna följderna av.

10. FEL PÅ VARAN – KÖPARENS RÄTTIGHETER OCH KLAGOMÅLSFRISST

Om det finns ett fel i varan ska köparen inom skälig tid efter det att det upptäckts eller borde ha upptäckts meddela säljaren att han eller hon vill göra felet gällande. Köparen har alltid klagat i god tid om det sker inom 2 månader. från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts. Reklamation kan göras senast två år efter att köparen övertagit varan. Om produkten eller delar av den är avsedd att hålla betydligt längre än två år är reklamationsfristen fem år.

Om varan har ett fel och detta inte beror på köparen eller omständigheter på köparens sida, får köparen enligt konsumentköplagens 6 kap. regler innehålla köpeskillingen, välja mellan rättelse och omleverans, kräva prisavdrag, kräva avtalet hävt och/eller kräva ersättning av säljaren.

Klagomål till säljaren ska göras skriftligen.

Rättelse eller omleverans

Köparen kan välja mellan att kräva att felet åtgärdas eller leverans av liknande föremål. Säljaren kan trots detta invända mot köparens anspråk om ett genomförande av kravet är omöjligt eller orsakar säljaren oskäliga kostnader. Rättelse eller omleverans måste ske inom skälig tid. Säljaren har i princip inte rätt att göra mer än två avhjälpningsförsök för samma fel.

Prisreduktion

Köparen kan kräva lämplig prisavdrag om varan inte rättas eller återlevereras. Detta innebär att förhållandet mellan reducerat och avtalat pris motsvarar förhållandet mellan varans värde i bristfälligt och avtalsmässigt skick. Om det finns särskilda skäl för detta kan prisrabatten istället sättas lika med felets betydelse för köparen.

Elevation

Om varan inte har rättats eller återlevererats kan köparen även häva köpet om felet inte är oväsentligt.

11. SÄLJARENS RÄTTIGHETER VID KÖPARENS STANDARD

Om köparen inte betalar eller fullgör övriga skyldigheter enligt avtalet eller lagen, och detta inte beror på säljaren eller villkor på säljarens sida, får säljaren enligt reglerna i konsumentköplagen 1 kap. 9, beroende på omständigheterna, hålla inne varan, kräva fullgörande av avtalet, kräva avtalet hävt samt kräva ersättning av köparen. Säljaren kommer även efter omständigheterna att kunna kräva dröjsmålsränta, inkassoavgift och skälig avgift för ej uthämtade varor.

Uppfyllelse

Säljaren kan behålla köpet och kräva att köparen betalar köpeskillingen. Om varan inte har levererats förlorar säljaren sin rätt om han väntar oskäligt länge med att framställa kravet.

Elevation

Säljaren kan säga upp avtalet om det föreligger betydande betalningsförsummelse eller annan väsentlig försummelse från köparens sida. Säljaren kan inte ångra sig om hela köpeskillingen är betald. Om säljaren sätter en skälig tilläggsfrist för fullgörande och Dröjsmålsränta vid försenad betalning/inkassoavgift

Om köparen inte betalar köpeskillingen enligt avtalet kan säljaren kräva ränta på köpeskillingen enligt dröjsmålsräntelagen. Vid utebliven betalning kan fordran efter förhandsbesked skickas till Köparen, som då kan bli avgiftsskyldig enligt inkassolagen.

Avgift för ej uthämtade, ej förskottsbetalda varor

Om köparen inte hämtar ut obetalda varor kan säljaren ta ut en avgift från köparen. Avgiften ska som mest täcka säljarens faktiska utlägg för att leverera varan till köparen. En sådan avgift kan inte tas ut av köpare under 18 år.köparen inte betalar inom denna tidsfrist, kan säljaren häva köpet.

12. GARANTI

En garanti som ges av säljaren eller tillverkaren ger köparen rättigheter utöver de som köparen redan har enligt icke undantagsbar lagstiftning. En garanti innebär således inga inskränkningar i köparens rätt att reklamera och reklamera vid dröjsmål eller fel enligt punkterna 9 och 10.

13. PERSONUPPGIFTER

Personuppgiftsansvarig för insamlade personuppgifter är säljaren. Om inte köparen avtalar annat kan säljaren i enlighet med personuppgiftslagen endast inhämta och lagra de personuppgifter som är nödvändiga för att säljaren ska kunna fullgöra skyldigheterna enligt avtalet. Köparens personuppgifter kommer endast att lämnas ut till andra om det är nödvändigt för att säljaren ska fullfölja avtalet med köparen, eller i lagstadgade fall.

14. TVISTLÖSNING

Klagomål ska riktas till säljaren inom skälig tid, jfr punkterna 9 och 10. Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Om detta inte lyckas kan köparen kontakta Konsumentverket för medling.

Ringa till Konsumentverkets växel

Telefon: 0771–42 33 00

Mellan 27 juni och 19 augusti är vår telefonväxel öppen vardagar kl. 9.00–15.00. Lunchstängt kl. 12.00–13.00.
(Upplysningstjänsten Hallå konsument har andra öppettider.)